Ваш ключ: необходима авторизация | MyProxy - бесплатный обменник валидных прокси между пользователями форума.

Uplay/Origin akk

Тема в разделе Халява, создана пользователем BenLeFou, 18 июн 2016.

Войдите для ответа
 1. BenLeFou Местный

  BenLeFou
  Статус:
  Вне сети
  Сообщения:
  409
  Симпатии:
  78
  Регистрация:
  15.06.16
  saang_lee@unc.edu:thewild1
  Очки: 120
  UID: sml7285
  Страна: us
  --==Платформы==--
  UPLAY
  --==Игры(2)==--
  Игра: TC's Ghost Recon FS = > PS3
  Игра: Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege = > PC

  phil_shipton@hotmail.com:wh0lesome
  Очки: 10
  UID: phil_shipton
  Страна: us
  --==Платформы==--
  WIIU
  UPLAY
  --==Игры(6)==--
  Игра: Assassin's Creed® III = > WIIU
  Игра: Assassin's Creed® IV Black Flag = > WIIU
  Игра: Rayman Legends = > WIIU
  Игра: The Crew™ = > PC
  Игра: Trackmania Turbo = > PC
  Игра: ZombiU = > WIIU

  gerasimov03@bk.ru:333gegcbr
  Очки: 30
  UID: geerra
  Страна: ru
  --==Платформы==--
  UPLAY
  --==Игры(1)==--
  Игра: Assassin's Creed II = > PC

  jesse0022@gmail.com:tagger11
  Очки: 140
  UID: Links335
  Страна: us
  --==Платформы==--
  XBL
  UPLAY
  --==Игры(3)==--
  Игра: Rayman Legends = > XBox360
  Игра: The Crew™ = > PS4
  Игра: Trackmania Turbo = > PC

  d.huick@live.de:derwolf92
  Очки: 0
  UID: d3rw0lf
  Страна: DE
  --==Платформы==--
  UPLAY
  PSN
  --==Игры(5)==--
  Игра: Assassin's Creed II = > PS3
  Игра: Assassin's Creed Revelations = > PS3
  Игра: Far Cry® 3 = > PC
  Игра: TC's Ghost Recon FS = > PC
  Игра: Tom Clancy's The Division™ = > PC

  fmfft@aol.com:h141h141
  Очки: 260
  UID: huskerobb1971
  Страна: US
  --==Платформы==--
  XBL
  UPLAY
  --==Игры(3)==--
  Игра: Assassin's Creed® IV Black Flag = > XBox360
  Игра: Monopoly® Plus = > XBox360
  Игра: The Crew™ = > PS4

  joseph.buzzelli@yahoo.com:viking34
  Очки: 110
  UID: SHOWGUN3334
  Страна: us
  --==Платформы==--
  XBL
  UPLAY
  --==Игры(1)==--
  Игра: Assassin's Creed® III = > XBox360

  adama108882003@yahoo.com:bulldog86
  Очки: 430
  UID: adama10888
  Страна: US
  --==Платформы==--
  XBL
  UPLAY
  --==Игры(3)==--
  Игра: «РИСК» = > XONE
  Игра: Monopoly® Plus = > XONE
  Игра: Trivial Pursuit Live! = > XONE
  Origin :
  ========================
  mel_61289@hotmail.com:61289mely
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: US
  Ñåêðåòêà: Íå óñòàíîâëåíà
  EAID: mel_61289
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1989-06-12
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2008-09-20
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [18]/=======
  - [1] Dead Space™ - || 7ERRRTEW6VUTNZFXG6TD
  - [2] Bejeweled® 3 - || 9S888W7MDMZEEN9APF8B
  - [3] The Sims™ 3 University Life - || 9LP7TBMV3JF2AC2MWJWM
  - [4] Command & Conquer Red Alert™ 2 and Yuri’s Revenge™ - || DAVDQZ9U993N8CF4X4KP
  - [5] The Sims™ 3 World Adventures Expansion Pack - || 3KR9JACA64HY4YMN5R3N
  - [6] Need for Speed™ Most Wanted - || F599MWE2ZRXAJNFMXEB8
  - [7] The Sims™ 3 Showtime Limited Edition - || 5NUU7H4RDKEQGWUTRVEK
  - [8] The Sims™ 3 Ambitions - || A2A2LB9HCL4MWFGKT29P
  - [9] The Sims™ 3 - || 3KR9JACA64HY4YMN5R3N
  - [10] The Sims™ 4 Create A Sim Demo - || 6HRZXH5A7XTC4J9JPMD9
  - [11] SPORE™ Galactic Adventures - || 8DUCAK7UZ25MP2LBUFCQ
  - [12] SimCity 2000™ Special Edition - || HD4CBSAV7RUGZA2Q8VMJ
  - [13] SPORE™ Creepy & Cute Parts Pack - || 8VG8793ANXE7CKMBKL67
  - [14] The Sims™ 4 - || 9QQG9ZTCR8GSAUUUDHCW
  - [15] Theme Hospital™ - || 3EUL3CQZVHVY7RKEYQRD
  - [16] The Sims™ 3 Pets - || F9TTGC56NKFNFQRQHBYE
  - [17] Zuma's Revenge™ - || D4XFTR2ZPLTYK6Q5Q8YM
  - [18] The Sims™ 3 Seasons Limited Edition - || HWA22CXV9VKMKLTAWNMF

  ========================
  derekmurack@hotmail.com:fuckshitup
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: CA
  Ñåêðåòêà: Íå óñòàíîâëåíà
  EAID: derekforeal42
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1991-08-22
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2010-10-26
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Íå ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [12]/=======
  - [1] The Sims™ 3 Seasons Limited Edition - || FDLLJ27QAGAGE62AN3J3
  - [2] The Sims™ 3 - || FB8YLZVUMJTGD9WGAGMT
  - [3] The Sims™ 3 Late Night Expansion Pack - || GS2A9GR8WWKNG23CXJMJ
  - [4] The Sims™ 3 Ambitions - || 929RUUZ8RLXW6TDU86F7
  - [5] The Sims™ 3 Showtime Katy Perry Collector's Edition - || BLRZZNH82VAQLLJQE8ZT
  - [6] The Sims™ 3 Pets Limited Edition - || B4M5RJT9AXNMM72VDXN4
  - [7] The Sims™ 3 Generations - || 35CCXWRZLBW222HVK88Y
  - [8] The Sims™ 3 Diesel Stuff - || 8LBKB37HXK8YU3RYQ2L2
  - [9] The Sims™ 3 World Adventures Expansion Pack - || CWS2QLAZZGSVYDGVH72J
  - [10] The Sims™ 3 Master Suite Stuff - || ABT3FVZD6S4XA8MPCEV4
  - [11] The Sims™ 3 Supernatural - || EQ3K268KHVA77WCDAGTZ
  - [12] The Sims™ 3 Island Paradise Limited Edition - || 9YDDKKBF7A5838TP7WL8

  ========================
  gavinking777@gmail.com:777gav123
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: GB
  Ñåêðåòêà: Óñòàíîâëåíà
  EAID: kinggavin777
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1972-06-23
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2011-08-12
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [6]/=======
  - [1] The Sims™ 2 Ultimate Collection - || A4D5D37R2R2KSGLE9S9B
  - [2] SHIFT 2 UNLEASHED™ PC DLC Pack (DVD Boxed Copy) - || CL7XD2R48XQ2RDAD4SWH
  - [3] Need for Speed™ Most Wanted - || 24HR9C6LQ4CP922SJDW5
  - [4] SHIFT 2 UNLEASHED™ PC DLC Pack (Non-Origin Version) - || 53SSJMT3U9E3L74M7Y5T
  - [5] Battlefield 4™ - || BJPXDFKBVYFJ383NG8DT
  - [6] Crysis® 3 - || AZNWMCW52TW9ZHK48AZV

  ========================
  ryan.p.gardner@gmail.com:br0cc0ll1
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: US
  Ñåêðåòêà: Óñòàíîâëåíà
  EAID: Out_of_1deas
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1983-10-10
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2008-05-09
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [6]/=======
  - [1] Command & Conquer Red Alert™ 2 and Yuri’s Revenge™ - || 68UL8P2LT9SJDEKHU4NT
  - [2] Battlefield 3™ - || DS9Z9J5UFSBUJ8RC4MHU
  - [3] Populous™ - || E6DV5CAFJKWZAXK8ET57
  - [4] Ultima™ 8 Gold Edition - || 2C2UUNSB4A8WF4UT
  - [5] Dead Space™ 3 - || 95BKXJNB26MLJAQLXKEU
  - [6] Zuma's Revenge™ - || 7GPFGGZCBWSQ5JQATMBN

  ========================
  michellegiangrande@gmail.com:mg366302
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: US
  Ñåêðåòêà: Óñòàíîâëåíà
  EAID: michelleg02
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1984-06-16
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2009-11-27
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [5]/=======
  - [1] The Sims™ 3 High-End Loft Stuff - || 2855QWT83T7L7VGA46V3
  - [2] The Sims™ 4 Digital Deluxe - || GACLRNAGG2WQYPDNS9QX
  - [3] SimCity™ Societies - || DY4CNUX2MUPSUQAUR4N8
  - [4] The Sims™ 3 - || E3HHAPCEYXNN5LN6LSP2
  - [5] Bejeweled® 3 - || BLDVF23HXS2Y5JVGDA9R

  ========================
  igniz92@hotmail.com:z2peqiei
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: SG
  Ñåêðåòêà: Óñòàíîâëåíà
  EAID: Reiokimura
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1992-07-24
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2009-06-03
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [7]/=======
  - [1] Theme Hospital™ - || 42PF3CKXS4AJJHZF4ZN4
  - [2] Titanfall™ (Trial) - || CTMV8VKS254FVWZM6Y6A
  - [3] Kingdoms of Amalur: Reckoning™ (Origin Game Time) - || 963TKFZFLGM3KMGWUJGL
  - [4] The Sims™ 3 - || BNDDLJEK4DYZ93NHNEYJ
  - [5] The Sims™ 3 Pets Create a Pet Demo - || 8ZWEKQWTDGQ9Q6WD5NZL
  - [6] Dragon Age™: Origins - || 9MFX93RRSTNGM4SML85W
  - [7] Bejeweled® 3 - || 2YT3EE88KCH8XZKY8S9Y

  ========================
  emilie_lanxe@hotmail.com:krukke6210
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: DK
  Ñåêðåòêà: Íå óñòàíîâëåíà
  EAID: emilielanxe
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1995-09-06
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2013-08-27
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Íå ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [1]/=======
  - [1] The Sims™ 3 - || 3Q7XNQZWUWWJJL36LH9S

  ========================
  midgeroni@hotmail.com:Paramore7
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: US
  Ñåêðåòêà: Íå óñòàíîâëåíà
  EAID: KirstieeRae
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1989-12-09
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2009-08-16
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Íå ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [1]/=======
  - [1] The Sims™ 3 - || 5FNEQ42ZDD3YK5CKU2AG

  ========================
  gayfordm@gmail.com:phucUM3s
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: US
  Ñåêðåòêà: Óñòàíîâëåíà
  EAID: hardc0ded
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1984-04-15
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2008-01-28
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [35]/=======
  - [1] SimCity 2000™ Special Edition - || 53RZ7EMKG5AY5ZJ25SLP
  - [2] Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight - || 9XBTQYTJ8MZRNL7VYBGC
  - [3] Command & Conquer Red Alert™ 2 and Yuri’s Revenge™ - || 6AKKCU4XWFHYKLRAJAS4
  - [4] SimCity™ 4 Deluxe Edition - || 7NFXL9GV6VFCSTEHSGJV
  - [5] Command & Conquer™ Generals and Zero Hour - || G7D5VVV82XQPBFCU8VKA
  - [6] The Sims™ 3 - || 4EZZZ7W827MRLAFXXN74
  - [7] Syndicate™ (1993) - || GKF72SWDR99J2KY9M7XY
  - [8] Dead Space™ - || 8YK37Z3JJYKGUU5C45ZS
  - [9] Dragon Age™: Origins - || 95DD2U78E3S7DBLHKHUD
  - [10] Populous™ - || B6VD6EG4XCJGPCVKEGF8
  - [11] Command & Conquer™ and The Covert Operations™ - || F7J2ZV9L3E8K8P9DWTYP
  - [12] Battlefield 4™ (Trial) - || 6LKK5K7NVD9ZAWEYYDBD
  - [13] Command & Conquer Renegade™ - || 8ZPPHLMJ4PTRHF3XP4FT
  - [14] Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight - || ECV5FHBN39SNLPLP9RJP
  - [15] Bejeweled® 3 - || CR3TE8UD6GFXD87HGLGL
  - [16] Peggle® - || 72NNQ22WDND2WBUKC79Q
  - [17] Battlefield 3™ - || FP3TN7V2VHX4CTRCHHFW
  - [18] Command & Conquer™ 3 Tiberium Wars™ and Kane’s Wrath - || G4GYAVV8WCRVEAC9NYAM
  - [19] Command & Conquer Red Alert™, Counterstrike™ and The Aftermath™ - || 9GZHS36X95EE6A4U3MPT
  - [20] Nox™ - || CZDDPBLEJHKFN46MR82P
  - [21] The Sims™ 3 High-End Loft Stuff - || GUUUFNWXYA2S8SEJJP4V
  - [22] The Sims™ 2 Ultimate Collection - || 7XSJSLSHR9GY8UUXXPZC
  - [23] Command & Conquer™ The Ultimate Collection Additional Content - || AU778YGUJM8NZZZG5JYB
  - [24] Dead Space™ 2 - || 3HZZFDPKXWZEVECTN7VF
  - [25] Dragon Age™: Inquisition - || 2C2ARUL2YVS47VJUDGQ5
  - [26] Command & Conquer™ Tiberian Sun™ and Firestorm™ - || 3WYY8E3C4ZHJWARWNUGH
  - [27] Wing Commander 3™: Heart of the Tiger - || 4XF7X5U7XMEMYNZH7Z7R
  - [28] Command & Conquer™ Red Alert™ 3 and Uprising - || DEPXPGW582UDKLB57D9B
  - [29] Jade Empire™: Special Edition - || 98SSKPNZL9JRRG7KTEB8
  - [30] Dead Space™ 3 - || 6EQ82VBETZWHBC5TEWX8
  - [31] SimCity™ - || E2GYFZ4XPGA8V92KA2FZ
  - [32] Ultima™ 8 Gold Edition - || 9JJ5GBVBEYZC65MY
  - [33] The Sims™ 3 Late Night Expansion Pack - || B3994S9YG3USJNC7AXET
  - [34] Theme Hospital™ - || BQ553LHJQ95MZY43L5P8
  - [35] Crusader: No Remorse™ - || 9QQQV9CHYUZWE78AQ25F

  ========================
  CSHWriter@hotmail.com:alpha666
  ======/Èíôîðìàöèÿ/======
  Ñòðàíà: US
  Ñåêðåòêà: Óñòàíîâëåíà
  EAID: lilloudmouse
  Äàòà ðîæäåíèÿ: 1987-08-06
  Äàòà ñîçäàíèÿ: 2012-08-02
  Ñòàòóñ ïî÷òû: Ïîäòâåðæäåíà
  =======/Èãðû [18]/=======
  - [1] The Sims™ 2 Ultimate Collection - || 5EKKX7GFS2U74XBG9CNA
  - [2] The Sims™ 3 Generations - || FS5V47BJ2MXEX4MU5DB9
  - [3] The Sims™ 3 Pets - || 2AE6Q4W38XA9YU7R9MCN
  - [4] Wing Commander 3™: Heart of the Tiger - || 45EN2UU7VRHFHNR2SWES
  - [5] The Sims™ 3 Late Night Expansion Pack - || D8BKGUCF6SFV3HE9Y5HZ
  - [6] The Sims™ 3 Town Life Stuff - || G9YY524ZQKT8CRKPGHW7
  - [7] The Sims™ 3 Island Paradise - || HP4CXJFY7HSFUZ5Q8C3P
  - [8] Plants vs. Zombies™ Game of the Year Edition - || BX7F8SYDTZYVGN6HJ3AY
  - [9] The Sims™ 3 High-End Loft Stuff - || BV4U56QTZCV89G37MTNJ
  - [10] Ultima™ 8 Gold Edition - || FTXTRG4P7JKX56FA
  - [11] Syndicate™ (1993) - || 4LX7X9RU3ZVYQSU9KY2S
  - [12] Alchemy™ - || HL334RPQ9NW8SPX5EVHU
  - [13] The Sims™ 3 - || HHCCK5MA6QQ9DKY58LBV
  - [14] The Sims™ 3 Supernatural - || C64LLM8B5JK7X9P3A8FB
  - [15] The Sims™ 4 Create A Sim Demo - || 5CSAEJ292HRWCV88XR9N
  - [16] SimCity 2000™ Special Edition - || DPTBH2HP8VW3D4MMNAHW
  - [17] Zuma's Revenge™ - || CSR9HMHCZYWZ4A3GZKMX
  - [18] The Sims™ 4 Limited Edition - || DW3377BTQ3XH7HHZWMNM
   
  18 июн 2016 #1
 2. BenLeFou Местный

  BenLeFou
  Статус:
  Вне сети
  Сообщения:
  409
  Симпатии:
  78
  Регистрация:
  15.06.16
  Like pls :D
   
  18 июн 2016 #2
Загрузка...
Похожие темы
 1. Gaetano
  Ответов:
  14
  Просмотров:
  209
 2. Арсений5451
  Ответов:
  5
  Просмотров:
  218
 3. ReXaZ
  Ответов:
  2
  Просмотров:
  57
 4. ReXaZ
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  54
 5. USA
  Ответов:
  1
  Просмотров:
  83
Top